Zaloguj Zarejestruj

Statut Klubu

Statut Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Wersja uchwalona w dniu 5 września 2018 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Art. 1. Stowarzyszenie o nazwie Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, zwane dalej Klubem, jest stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach zarejestrowanym zgodnie z przepisami prawa.

Art. 2.

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Łódź.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Klub może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Art. 3.

 1. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników. Na zasadach określonych w Statucie członkowie Klubu mogą być jego pracownikami.

Art. 4. Klub używa pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i własnymi regulaminami.

Art. 5.

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

Art. 6. Celem Klubu jest:

 1. promocja zrównoważonego transportu, w szczególności publicznej komunikacji zbiorowej, jako elementu zrównoważonego rozwoju miasta i ochrony środowiska
 2. upowszechnianie wiedzy o publicznej komunikacji zbiorowej, w tym popularyzacja aktualnych nowości w dziedzinie komunikacji i dobrych wzorców organizacji komunikacji;
 3. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez zachowanie, pielęgnowanie i upowszechnianie dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej publicznej komunikacji zbiorowej w Polsce, a w szczególności w Łodzi i aglomeracji łódzkiej
 4. kolekcjonowanie i ochrona pamiątek, zabytków związanych z publiczną komunikacją zbiorową, taboru historycznego oraz infrastruktury komunikacji jako elementu krajobrazu kulturowego Łodzi i aglomeracji łódzkiej;
 5. dokumentowanie faktów związanych z publiczną komunikacją zbiorową;
 6. prowadzenie działań na rzecz powołania w Łodzi muzeum komunikacji miejskiej;
 7. rozwój turystyki i krajoznawstwa, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Art. 7. Klub realizuje swoje cele przez:

 1. aktywną działalność członków Klubu na rzecz realizacji jego celów;
 2. pozyskiwanie funduszy na realizację celów działalności Klubu;
 3. inicjowanie i prowadzenie przejazdów taborem związanym z komunikacją zbiorową, w szczególności taborem zabytkowym;
 4. organizowanie imprez publicznych (kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów i seminariów, wycieczek, warsztatów, itp.) propagujących cele Klubu, publiczną komunikację zbiorową oraz jej dziedzictwo, jak również współudział w inicjowaniu podobnych działań i imprezach o podobnym charakterze;
 5. pozyskiwanie pojazdów związanych z publiczną komunikacją zbiorową, elementów wyposażenia i infrastruktury transportu publicznego, a także innych pamiątek, jak dokumentacja czy ikonografia;
 6. ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami związanymi z publiczną komunikacją zbiorową;
 7. prowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich przy pojazdach, elementach infrastruktury i innych pamiątkach związanych z publiczną komunikacją zbiorową;
 8. kultywowanie tradycji związanych z publiczną komunikacją zbiorową, w tym pielęgnowanie tradycji zawodu konduktora, motorniczego tramwaju i kierowcy autobusu;
 9. inspirowanie i organizowanie środowiska dorosłych oraz dzieci i młodzieży do działań promujących i rozwijających ich wiedzę oraz umiejętności odnośnie pracy przedstawicieli zawodów związanych z prowadzeniem i obsługą ruchu komunikacji publicznej;
 10. inicjowanie i prowadzenie badań nad dziejami komunikacji zbiorowej w Łodzi i aglomeracji łódzkiej oraz publikacja wyników tych badań;
 11. edukację w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej;
 12. sporządzanie analiz i projektów związanych z funkcjonowaniem i organizacją komunikacji oraz prowadzenie w tym zakresie badań i opracowywanie ich wyników;
 13. współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami zajmującymi się publiczną komunikacją zbiorową oraz ze środkami masowego przekazu, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, zgodnie z celami działalności Klubu;
 14. współpracę z muzeami, galeriami i innymi instytucjami kultury dla stworzenia w nich działów lub wystaw poświęconych dziejom i współczesności komunikacji zbiorowej;
 15. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej na zasadach określonych w statucie.

Art. 8.

 1. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w sferze:
  1. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  3. turystyki i krajoznawstwa
 2. Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. inicjowania i prowadzenia przejazdów taborem związanym z komunikacją zbiorową, w szczególności taborem historycznym i zabytkowym,
  2. organizowania wycieczek z przewodnikiem w celu upowszechniania wiedzy o historii i teraźniejszości publicznej komunikacji zbiorowej,
  3. katalogowania i udostępniania zbiorów i pamiątek związanych z komunikacją publiczną, dokumentowania faktów związanych z publiczną komunikacją zbiorową, w tym zakupu pojazdów i elementów infrastruktury związanych z komunikacją zbiorową
  4. organizacji i współorganizacji wystaw, wydarzeń i warsztatów mających na celu upowszechnianie wiedzy o historii i teraźniejszości publicznej komunikacji zbiorowej oraz pielęgnowania i upowszechniania dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej publicznej komunikacji zbiorowej w Polsce, a w szczególności w Łodzi i aglomeracji łódzkiej – w tym również w dla dzieci i młodzieży,
  5. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami związanymi z publiczną komunikacją zbiorową, prowadzenia prac restauratorskich i konserwatorskich przy pojazdach, elementach infrastruktury i innych pamiątkach związanych z publiczną komunikacją zbiorową,
  6. organizacji dla dzieci i młodzieży spotkań i warsztatów mających na celu popularyzację wiedzy o historii i teraźniejszości komunikacji zbiorowej.
 3. Klub nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej Klubu przeznaczany jest na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 9.

 1. Członkami Klubu mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych, oraz małoletni zgodnie z przepisami prawa.
 2. Członkowie mogą być zwyczajni i honorowi; członkowie honorowi mają pełnię praw członka Klubu, ale nie mają obowiązku opłacania składek i regularnego uczęszczania na spotkania.

Art. 10. Członkowie Klubu mają prawo;

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu [młodociani do 18 lat z ograniczeniami, wynikającymi z Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach], w tym; członkowie poniżej 16 roku życia nie posiadają prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego a członkowie pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą korzystać z czynnego prawa wyborczego.
 2. uczestniczyć w zebraniach Klubu oraz spotkaniach grup roboczych i specjalnych sekcji,
 3. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub lub jego sympatyków na zasadach określonych przez organizatora,
 4. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
 5. reprezentować godnie Klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z prasą, radiem, telewizją, internetem oraz osobami fizycznymi spoza Klubu na podstawie pełnomocnictw uzyskanych od Zarządu Klubu; o wszystkich swoich wystąpieniach informować Klub,
 6. otrzymać i nosić odznakę klubową po roku przynależności, zgodnie z regulaminem odznaki,

Art. 11. Członkowie Klubu są zobowiązani:

 1. realizować i propagować cele Klubu, dbać o dobre imię Klubu,
 2. stosować się do postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Klubu,
 3. brać czynny udział w życiu i działalności Klubu,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 12. Przynależność do Klubu ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnego oświadczenia, po uregulowaniu zaległych zobowiązań,
 2. skreślenia z listy członków,
 3. utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,
 4. rozwiązania Klubu.

Art. 13.

 1. Skreślenie z listy członków Klubu, o którym mowa wyżej może nastąpić w razie: działalności na szkodę Klubu, nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Klubu lub zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający rok, oraz nie uregulowaniu zaległości w ciągu 90 dni od dnia zawieszenia członka Klubu.
 2. Skreślenia dokonuje Zarząd Klubu, od tej decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego ustalenia są ostateczne. Odwołanie to musi zostać złożone do Zarządu Klubu w ciągu 30 dni od przekazania decyzji o skreśleniu z listy członków Klubu.

Art. 14. Członek zostaje zawieszony w swoich prawach w wypadku zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający rok. Odwieszenie członka następuje w momencie uregulowaniu zaległych składek członkowskich. Decyzję o zawieszeniu i odwieszenu podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Art. 15.

 1. W przypadku mniej rażących naruszeń statutu, uchwał i regulaminów Klubu, członkowie mogą zostać ukarani upomnieniem, publiczną naganą lub zawieszeniem w prawach członka na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy.
 2. Decyzję o ukaraniu upomnieniem, naganą lub zawieszeniem w prawach członka może podjąć Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Art. 16.

 1. Członkowie wyróżniający się swoją pracą i zaangażowaniem mogą zostać nagrodzeni pochwałą ustną lub dyplomem pochwalnym.
 2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Art. 17. Władze Klubu mogą przyznać członkowi Klubu oraz osobie spoza Klubu Tytuł Honorowy "Honorowy Członek Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi" na umotywowany pisemny wniosek przynajmniej 5 aktywnych członków Klubu z co najmniej 5-letnim stażem. Honorowy Członek Klubu otrzymuje odznakę klubową.

Art. 18. Oprócz Statutu Klubu obowiązują uchwalone przez władze Klubu regulaminy i specjalne informacje precyzujące i wyjaśniające zagadnienia wynikłe z bieżącej działalności Klubu, grup roboczych, sekcji itp.

Art. 19. Do stażu członkowskiego w Klubie zalicza się okres czynnej działalności w poprzednio istniejącym w Łodzi od 1981 r. nie rejestrowanym Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Klubie Miłośników Starych Tramwajów, a także innych Klubów o takiej samej działalności.

Rozdział IV
Władze Klubu

Art. 20.

 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zebranie Członków Klubu,
 3. Zarząd Klubu,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Władze Klubu pełnią swe funkcje społecznie, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2,
 6. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają w I terminie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych, jeśli uprawnionych do głosowania jest nie mniej niż 15.
 8. Uchwały Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 9. Na miejsce wakujące w Zarządzie Klubu dokooptowuje się członków Zarządu, ale nie więcej niż 1/3 składu.
 10. Na miejsce wakujące w Komisji Rewizyjnej dokooptowuje się członków Komisji Rewizyjnej, w ilości nie większej niż 1/3 składu.

Art. 21. Członkami Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

Art. 22.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu,
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne,
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków przynajmniej 14 dni przed terminem obrad,
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie:
 5. z inicjatywy Zarządu Klubu,
 6. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu,
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane,
 9. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując o nim członków przynajmniej 14 dni przed terminem obrad,
 10. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział również niepełnoletni członkowie Klubu z uwzględnieniem postanowień Art. 8 p. 1

Art. 23. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. ocena działalności Klubu i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności Klubu,
 5. uchwalanie zmian Statutu,
 6. wybieranie i odwoływanie władz Klubu,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia członka Klubu,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.

Rozdział VI
Zarząd

Art. 24. Najwyższą władzą Klubu pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków jest Zarząd, który odpowiada za swoje działanie przed Walnym Zebraniem Członków.

Art. 25.

 1. Zarząd składa się z prezesa i 8 członków:
 2. 2 wiceprezesów,
 3. 2 sekretarzy,
 4. skarbnika,
 5. 3 członków zarządu
 6. Zarząd kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
 8. Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 26. Do kompetencji Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Klubu na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków,
 2. uchwalanie i realizowanie planu finansowego Klubu,
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz ich egzekwowanie,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku Klubu, zarządzania tym majątkiem oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu,
 5. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Klubu. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego werdykt jest w tej sprawie ostateczny,
 6. uchwalanie szczegółowych regulaminów działalności Klubu w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, uchwalanie regulaminów działania grup roboczych, sekcji itp.,
 7. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Klubu i Zarządu Klubu, w tym sprawozdania finansowego.

Art. 27.

 1. Członkowie Zarządu nie mogą być równocześnie członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 28. Członkowie Zarządu składają pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w artykule poprzedzającym.

Art. 29.

 1. Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Klubu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
 2. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Klubu nawiązuje z nim Prezes Klubu, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu Klubu nawiązuje z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zebranie.
 3. Stosunek pracy, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy pełnienia funkcji we władzach Klubu.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

Art. 30.

 1. 1. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków,
 2. 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

Art. 31. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności ze statutem i przepisami prawa całej działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-majątkowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 2. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń przeprowadzanych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd.

Art. 32.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w artykule poprzedzającym.

Rozdział VIII
Majątek i działalność gospodarcza Klubu

Art. 34.

 1. Majątek Klubu stanowią fundusze, nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.
 3. Fundusze Klubu składają się z:
 4. opłat wpisowych oraz składek członkowskich,
 5. przewidzianych prawem form pomocy publicznej,
 6. darowizn, spadków i zapisów,
 7. wpływów ze statutowej odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 8. wpływów z działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
 9. odsetek bankowych,
 10. zbiórek publicznych organizowanych na podstawie odrębnych przepisów,
 11. odpisów z podatku tworzonych na podstawie odrębnych przepisów,
 12. pożytków z majątku.

Art. 35

 1. Środki pieniężne niezależnie od ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Klubu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
 2. Klub może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 36. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. działalności wydawniczej, w tym wydawania: książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych, nagrań dźwiękowych i innych; (PKD 58.11.Z, 58.12.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z)
 2. działalności poligraficznej, w tym introligatorstwa, składania tekstu i wytwarzania płyt drukarskich oraz innej działalności usługowej związanej z poligrafią (PKD 18.11.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z);
 3. reprodukcji nagrań dźwiękowych, nagrań wideo oraz komputerowych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 4. działalności usługowej w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (PKD 33.17.Z);
 5. obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych (PKD 45.20.Z);
 6. sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych, gier i zabawek, artykułów tekstylnych, pamiątek, artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach oraz na straganach i targowiskach, a także sprzedaży detalicznej prowadzonej wysyłkowo i poza siecią sklepową, w tym przez Internet (PKD 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.65.Z, 47.82.Z, 47.89.Z , 47.91.Z);
 7. transportu pasażerskiego lądowego, w szczególności miejskiego i podmiejskiego drogowego i tramwajowego oraz innych form pasażerskiego transportu rozkładowego (PKD 49.31.Z, 49.39.Z);
 8. działalności związanej z turystyką, w szczególności działalności biur turystycznych, działalności pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B);
 9. wynajmu środków transportu lądowego (PKD 77.39.Z);
 10. działalności w zakresie oprogramowania i przetwarzania danych (PKD 62.01.Z, 63.11.Z);
 11. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 72.19.Z);
 12. prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej (PKD 72.20.Z);
 13. badań rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 14. działalności w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego (PKD 74.10.Z);
 15. działalności geodezyjnej i kartograficznej (PKD 74.90.Z);
 16. działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z);
 17. działalności związanej z organizacją targów i wystaw (PKD 82.30.Z);
 18. produkcji i rozpowszechniania filmów i nagrań wideo oraz projekcji filmów (PKD 59.11.Z, 59.13.Z, 59.14.Z);
 19. działalności obiektów kulturalnych, bibliotek innych niż publiczne, archiwów oraz muzeów (PKD 91.01.A, 91.01.B, 91.02.Z);
 20. ochrony zabytków (PKD 91.03.Z);
 21. organizacji imprez masowych mających na celu promowanie zbiorowego transportu miejskiego oraz ochronę zabytków publicznej komunikacji zbiorowej (PKD 93.29.Z);
 22. działalności reklamowej (PKD 73.11.Z, 73.12.D);
 23. działalności edukacyjnej (PKD 85.53.Z, 85.59.Z).

Art. 37. Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
 2. przekazywania majątku Klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 38. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane:

 1. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu do wartości 200 złotych włącznie - oświadczenie pisemne jednego członka Zarządu,
 2. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 200 złotych do 1500 złotych włącznie - oświadczenie pisemne dwóch członków Zarządu,
 3. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 1500 złotych - uchwała Zarządu.
 4. dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Klubu.

Art. 39. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Rozdział IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

Art. 40.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie przy obecności co najmniej 40% uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,
 3. W razie rozwiązania się Klubu na podstawie własnej uchwały, Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kompetencje; rolę Komisji Likwidacyjnej można powierzyć Zarządowi Klubu.

Rozdział X
Przepisy końcowe

Art. 41. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Download attachments:
Last modified on środa, 07 listopad 2018 14:01
Login to post comments