Zaloguj Zarejestruj

Statut Klubu

Przeczytaj pełny tekst statutu Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1. Stowarzyszenie o nazwie Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, zwane dalej Klubem, jest stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach zarejestrowanym zgodnie z przepisami prawa.

Art. 2.

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Łódź.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Klub może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art. 5. Celem Klubu jest:

 1. współpraca z Muzeum Komunikacji Miejskiej w Łodzi
 2. inicjowanie i prowadzenie badań nad dziejami komunikacji zbiorowej w Łodzi i okręgu łódzkim oraz publikacja wyników tych badań
 3. pielęgnowanie i upowszechnianie we wszelkich formach dziejów komunikacji zbiorowej w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Łodzi i miejscowości sąsiednich (m.in. Zgierza, Ozorkowa, Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Aleksandrowa Łódzkiego, Tuszyna, Rzgowa)
 4. wyszukiwanie i gromadzenie pamiątek i zabytków związanych z komunikacją zbiorową, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego
 5. inicjowanie i prowadzenie prac konserwatorskich zabytków techniki komunikacyjnej, nieruchomych i ruchomych, w tym szczególnie wagonów tramwajowych, autobusów komunikacji miejskiej i innych pojazdów związanych z komunikacją publiczną z celem doprowadzenia ich do stanu używalności lub ekspozycji nieruchomej
 6. współdziałanie z wszelkimi instytucjami, organizacjami, towarzystwami, grupami rekonstrukcji historycznej i innymi stowarzyszeniami zajmującymi się komunikacją zbiorową w kraju i zagranicą, zgodnie z celami działalności Stowarzyszenia
 7. współpraca z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, producentami taboru, władzami samorządowymi i administracji państwowej oraz środkami masowego przekazu, zgodnie z celami działalności Stowarzyszenia
 8. pielęgnowanie tradycji zawodu konduktora, motorniczego tramwajów i kierowcy autobusu miejskiego, mających - w zakresie komunikacji tramwajowej - już ponad 100 lat
 9. propagowanie komunikacji zbiorowej jako przyjaznego środowisku, nowoczesnego i efektywnego środka transportu w ośrodkach miejskich i aglomeracyjnych

Art. 6. Cele określone wyżej Klub realizuje poprzez:

 1. aktywną działalność członków Klubu,
 2. pozyskiwanie funduszy na rzecz realizacji celów statutowych
 3. organizowanie imprez publicznych propagujących cele działalności Klubu,
 4. inicjowanie, prowadzenie lub współpracę przy organizacji przewozów pojazdami komunikacji zbiorowej, w szczególności zabytkowymi
 5. działalność wydawniczą, popularyzacyjną i informacyjną, w tym również organizowanie wystaw, szkoleń, prelekcji
 6. współpracę z muzeami, galeriami i innymi instytucjami kultury dla stworzenia w nich działów poświęconych dziejom i współczesności komunikacji zbiorowej
 7. pozyskiwanie starych wagonów tramwajowych, autobusów, elementów ich infrastruktury oraz innych pamiątek i pojazdów związanych z publiczną komunikacją zbiorową
 8. czynne działania nad renowacją starych tramwajów oraz wszelkich pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, doprowadzenie ich do używalności i jazdy nimi po miejscowościach, a także prace konserwacyjne i konserwatorskie przy innych zabytkach ruchomych i nieruchomych, związanych z komunikacją zbiorową.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 7.

 1. Członkami Klubu mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych, oraz małoletni zgodnie z przepisami prawa.
 2. Członkowie mogą być zwyczajni i honorowi; członkowie honorowi mają pełnię praw członka Klubu, ale nie mają obowiązku opłacania składek i regularnego uczęszczania na spotkania.

Art. 8. Członkowie Klubu mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu [młodociani do 18 lat z ograniczeniami, wynikającymi z Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach], w tym: członkowie poniżej 16 roku życia nie posiadają prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego a członkowie pomiędzy 16 a 18 rokiem życia. mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu stanowiska prezesa, wiceprezesów i skarbnika Klubu mogą piastować wyłącznie pełnoletni członkowie Klubu
 2. uczestniczyć w zebraniach Klubu oraz spotkaniach grup roboczych i specjalnych sekcji,
 3. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Klub lub jego sympatyków na zasadach określonych przez organizatora,
 4. wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
 5. reprezentować godnie Klub we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z prasą, radiem, telewizją, internetem oraz osobami fizycznymi spoza Klubu na podstawie pełnomocnictw uzyskanych od Zarządu Klubu; o wszystkich swoich wystąpieniach informować Klub,
 6. otrzymać i nosić odznakę klubową po roku przynależności, zgodnie z regulaminem odznaki,

Art. 9. Członkowie Klubu są zobowiązani:

 1. realizować i propagować cele Klubu, dbać o dobre imię Klubu,
 2. stosować się do postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Klubu,
 3. brać czynny udział w życiu i działalności Klubu,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 10. Przynależność do Klubu ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Klubu na podstawie pisemnego oświadczenia, po uregulowaniu zaległych zobowiązań,
 2. skreślenia z listy członków,
 3. utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,
 4. rozwiązania Klubu.

Art. 11. Skreślenie z listy członków Klubu o którym mowa wyżej może nastąpić w razie:

 1. działalności na szkodę Klubu,
 2. nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Klubu lub zalegania w płaceniu składek członkowskich przez okres przekraczający rok,
 3. skreślenia dokonuje Zarząd Klubu, od tej decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego ustalenia są ostateczne.

Art. 12.

 1. W przypadku mniej rażących naruszeń statutu, uchwał i regulaminów Klubu, członkowie mogą zostać ukarani upomnieniem, publiczną naganą lub zawieszeniem w prawach członka na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy.
 2. Decyzję o ukaraniu upomnieniem lub naganą może podjąć Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 3. Decyzję o ukaraniu zawieszeniem w prawach członka mogą podjąć Zarząd Klubu w drodze uchwał.

Art. 13.

 1. Członkowie wyróżniający się swoją pracą i zaangażowaniem mogą zostać nagrodzeni pochwałą ustną lub dyplomem pochwalnym.
 2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

Art. 14. Władze Klubu mogą przyznać członkowi Klubu oraz osobie spoza Klubu Tytuł Honorowy “Honorowy Członek Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi” na umotywowany pisemny wniosek przynajmniej 5 aktywnych członków Klubu z wieloletnim stażem. Honorowy Członek Klubu otrzymuje odznakę klubową.

Art. 15. Oprócz Statutu Klubu mogą także obowiązywać uchwalone przez władze Klubu regulaminy i specjalne informacje precyzujące i wyjaśniające zagadnienia wynikłe z bieżącej działalności Klubu, grup roboczych, sekcji itp.

Art. 16. Do stażu członkowskiego w Klubie zalicza się okres czynnej działalności w poprzednio istniejącym w Łodzi od 1981 r. nie rejestrowanym Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz Klubie Miłośników Starych Tramwajów, a także innych Klubów o takiej samej działalności.

Rozdział IV

Władze Klubu

Art. 17.

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków Klubu,
  2. Zarząd Klubu,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Klubu pełnią swe funkcje społecznie,
 3. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
 4. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych, jeśli jest ich nie mniej niż 15
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Klubu,
 6. Na miejsce wakujące w Zarządzie Klubu dokooptowuje się członków Zarządu, ale nie więcej niż 1/3 składu.
 7. Na miejsce wakujące w Komisji Rewizyjnej dokooptowuje się członków Komisji Rewizyjnej, w ilości nie większej niż 1/3 składu.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

Art. 18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu,
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne,
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając członków przynajmniej 14 dni przed terminem obrad,
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie:
  1. z inicjatywy Zarządu Klubu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu,
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane,
 6. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując o nim członków przynajmniej 14 dni przed terminem obrad,
 7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział również niepełnoletni członkowie Klubu z uwzględnieniem postanowień Art. 8 p. 1

Art. 19. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Klubu,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. ocena działalności Klubu i jego władz, a także rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. uchwalanie zmian Statutu,
 5. wybieranie i odwoływanie władz Klubu,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia członka Klubu,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.

Rozdział VI

Zarząd

Art. 20. Najwyższą władzą Klubu pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków jest Zarząd, który odpowiada za swoje działanie przed Walnym Zebraniem Członków.

Art. 21.

 1. Zarząd składa się z prezesa i 8 członków:
  1. 2 wiceprezesów,
  2. 2 sekretarzy,
  3. skarbnika,
  4. 3 członków zarządu
 2. Zarząd kieruje działalnością Klubu oraz reprezentuje go na zewnątrz,
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,

Art. 22. Do kompetencji Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Klubu na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków,
 2. uchwalanie i realizowanie planu finansowego Klubu,
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz ich egzekwowanie,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach nabywania i zbywania majątku Klubu, zarządzania tym majątkiem oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu,
 5. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Klubu. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego werdykt jest w tej sprawie ostateczny,
 6. uchwalanie szczegółowych regulaminów działalności Klubu w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków, uchwalanie regulaminów działania grup roboczych, sekcji itp.,
 7. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Klubu i Zarządu Klubu.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

Art. 23.

 1. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków,
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

Art. 24. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności ze statutem i przepisami prawa całej działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-majątkowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
 2. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń przeprowadzanych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
 4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział VIII

Majątek Klubu

Art. 25.

 1. Majątek Klubu stanowią:
  1. fundusze
  2. nieruchomości i ruchomości,
 2. Na fundusze składają się składki członkowskie a także darowizny, dotacje i inne formy przekazywania pieniędzy przez osoby fizyczne, osoby prawne, firmy, instytucje, władze państwowe i samorządowe

Art. 26. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego imieniu jest wymagane:

 1. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu do wartości 200 złotych włącznie – oświadczenie pisemne jednego członka Zarządu,
 2. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 200 złotych do 1000 złotych włącznie – oświadczenie pisemne dwóch członków Zarządu,
 3. w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Klubu o wartości powyżej 1000 złotych – uchwała Zarządu.
 4. dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Klubu.

Rozdział IX

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

Art. 27.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,
 2. W razie rozwiązania się Klubu na podstawie własnej uchwały, Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną i ustala jej kom

Rozdział X

Przepisy końcowe

Art. 28. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Download attachments:
Last modified on sobota, 12 grudzień 2015 13:02
Login to post comments