Zaloguj Zarejestruj
Regulamin zwiedzania Daniel Siwak

Regulamin zwiedzania

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi od kilku lat opiekuje się zabytkowym obiektem tramwajowym przy ul. Konstantynowskiej 115. Propagując komunikacyjną historię miasta, przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzkim Centrum Wydarzeń czy MPK Łódź, organizujemy kilka razy w roku dni otwarte. Mamy nadzieję, że docenią Państwo starania stowarzyszenia, żeby ten ponad stuletni kompleks mógł być dostępny kolejny sezon.

Ekipa organizacyjna będzie reagować na próby łamania poniższych zasad stąd, aby wizyta przebiegła bez problemów prosimy o zapoznanie się z regulaminem zwiedzania Zajezdni Muzealnej Brus.

Regulamin zwiedzania Zajezdni Muzealnej Brus

§1. INFORMACJE OGÓLNE
1. W regulaminie stosuje się następujące pojęcia:
  a. Zajezdnia Muzealna Brus - obszar zabytkowej zajezdni tramwajowej Brus włącznie ze wszystkimi obiektami, zlokalizowany w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 115, zwany również "Zajezdnią"
  b. Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi - stowarzyszenie organizujące na rzecz Miasta Łódź działalność kulturalną Zajezdni oraz prowadzące nadzór nad obiektem w zakresie tej działalności - zwane dalej KMST
  c. Organizator - KMST oraz instytucje z nim współpracujące przy udostępnianiu Zajezdni Odwiedzającym
  d. Odwiedzający - osoby fizyczne i grupy osób znajdujące się na terenie Zajezdni, a nie stanowiący jej obsługi
  e. Dni otwarte - cykliczna akcja polegająca na udostępnianiu Zajezdni odwiedzającym bez konieczności wcześniejszego umówienia terminu
2. Odwiedzający podczas zwiedzania Zajezdni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Wejście na teren Zajezdni oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2. ZWIEDZANIE
1. Zwiedzanie Zajezdni możliwe jest podczas dni otwartych. Harmonogram dni otwartych jest publikowany z wyprzedzeniem na stronie internetowej KMST - www.kmst.pl.
2. Zwiedzanie Zajezdni w terminie innym niż wynika to z §2 pkt. 1 jest możliwe po uprzednim umówieniu terminu z KMST. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej: www.kmst.pl.
3. Zwiedzanie Zajezdni jest możliwe w sposób indywidualny oraz w zorganizowanych grupach.
4. W przypadku zwiedzania Zajezdni przez wcześniej umówione zorganizowane grupy, przewodnik z ramienia KMST może oprowadzić grupę odwiedzających, która jednorazowo liczy nie więcej niż 25 osób.
5. Organizator ze względów bezpieczeństwa może wyłączyć ze zwiedzania poszczególne obszary i zabudowania Zajezdni oraz stacjonujące w niej pojazdy.
6. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia wszelkich obiektów i przedmiotów znajdujących się na terenie Zajezdni.
7. Zabrania się dotykania eksponatów zgromadzonych w Zajezdni, z wyłączeniem pojazdów (z zastrzeżeniem §2 pkt. 6) oraz interaktywnych elementów wystaw, gdzie sposób ekspozycji oparty jest na interakcji z Odwiedzającymi.

§3. PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE ZAJEZDNI
1. Odwiedzający mogą poruszać się po całym obszarze Zajezdni (budynkach, terenie wewnętrznym, pojazdach), które zostały udostępnione do zwiedzania.
2. Na terenie Zajezdni Odwiedzających obowiązuje wyłącznie ruch pieszy.
3. Odwiedzający powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na specyfikę przestrzeni (np. nierówności podłoża, wystające szyny, pokrywy studni i kanałów) wynikającą z autentyczności historycznego miejsca.
4. Odwiedzający z niepełnosprawnościami ruchu, w tym osoby poruszające się na wózkach oraz zwiedzający Zajezdnię z wózkami dziecięcymi zobowiązani są do szczególnej ostrożności, szczególnie w rejonie przejść przez torowiska, przy pokrywach włazów kanałowych oraz na stromiznach.
5. Odwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego udzielenia pierwszeństwa pojazdom Organizatora poruszającym się po terenie Zajezdni, w tym historycznym tramwajom i autobusom.

§4. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Na terenie Zajezdni zabrania się spożywania alkoholu, używania środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania tzw. e-papierosów.
2. Zabrania się wstępu na teren Zajezdni osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
3. Zabrania się wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu Odwiedzających oraz obsługi Zajezdni.
4. Zabrania się używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego.
5. Zabrania się używania dronów, modeli latających, latawców i lampionów na gorące powietrze nad terenem i na terenie Zajezdni.
6. Zabrania się wnoszenia flag na drzewcach, transparentów, plakatów, reklam, akwizycji i sprzedaży obwoźnej.
7. Podczas zwiedzania Zajezdni osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod opieką rodziców bądź prawnych opiekunów.
8. Zabrania się wjazdu na teren Zajezdni jakichkolwiek pojazdów (z wyłączeniem wózków używanych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz pojazdów, które uzyskały zgodę Organizatora) a także jazdy na hulajnogach, dwukołowych pojazdach żyroskopowych, deskorolkach, rolkach, wrotkach i innych środkach transportu osobistego.
9. Zabrania się biegania na terenie Zajezdni.
10. W przestrzeniach wystawienniczych zabrania się sadzania dzieci na parapetach okien oraz innych elementach do tego nieprzeznaczonych.
11. Zabrania się zanieczyszczania terenu Zajezdni, w tym załatwiania potrzeb fizjologicznych poza ogólnodostępną toaletą.
12. Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów i wrzucania odpadków do pojemników zgodnie z ich oznaczeniami.
13. Psy wprowadzane na teren zajezdni muszą znajdować się na smyczy oraz mieć założony kaganiec.
14. Właściciele psów mają bezwzględny obowiązek sprzątnięcia wszelkich nieczystości pozostawionych przez ich zwierzęta.
15. Zabrania się manipulowania przy urządzeniach elektrycznych, włącznikach oraz we wszelkich instalacjach na terenie Zajezdni.
16. Zabrania się zaciągania hamulców awaryjnych w wagonach eksponowanych na terenie Zajezdni.
17. Zabrania się otwierania i wchodzenia do kabin we wszystkich pojazdach poza tymi, w których ta część została udostępniona do zwiedzania.
18. Zabrania się otwierania i wchodzenia do pojazdów poza tymi, które zostały udostępnione do zwiedzania.
19. Zabrania się spożywania wody kranowej pochodzącej z instalacji wodociągowej Zajezdni (obiekt posiada własne ujęcie wody, która jest niezdatna do spożycia).
20. Odwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń przedstawicieli Organizatora.
21. Przedstawiciele Organizatora mają prawo wyprosić z terenu Zajezdni osoby nieprzestrzegające zapisów niniejszego Regulaminu.
22. Przedstawiciele Organizatora w razie stwierdzenia zagrożenia życia czy porządku publicznego mają prawo wezwać służby odpowiedzialne za reagowanie w takich przypadkach - w szczególności straż miejską, policję, straż pożarną czy ratowników medycznych.

§5. ZASADY SANITARNO-HIGIENICZNE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS -CoV-2:
1. Zabrania się wstępu na teren Zajezdni osobom wykazującym objawy chorobowe, w tym szczególnie mającym kaszel i katar oraz temperaturę wyższą niż 37 st. C.
2. Wchodząc na teren Zajezdni, Odwiedzający są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
3. Odwiedzający są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
4. Odwiedzający są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości, tj. co najmniej 1,5 metra.
5. Jednorazowo, na wystawach i w pojazdach może przebywać wyłącznie tyle osób, ile wskazanych jest w informacji przy wejściu.
6. W pojazdach zabrania się wstępu do kabin prowadzących, a w przypadku ich braku, do dotykania urządzeń i przełączników na pulpicie sterującym.
7. Na wystawach zabronione jest dotykanie eksponatów, chyba że szczegółowa instrukcja na miejscu stanowi inaczej. Wówczas należy bezwzględnie przestrzegać zapisów tej instrukcji.
8. Przed wejściem na wystawy, Odwiedzający są zobowiązani do dodatkowej dezynfekcji rąk.
9. W przypadku nieprzestrzegania punktów 1-8 Przedstawiciele Organizatora mają prawo wyprosić z terenu Zajezdni osoby nieprzestrzegające ww. zapisów.
10. Niniejsze ograniczenia obowiązują na terenie Zajezdni do odwołania w związku ze stanem epidemii wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innym zagrożeniem epidemiologicznym.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Odwiedzający ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez nich szkody, a także za szkody wyrządzone przez będące pod ich opieką osoby nieletnie.
2. Odpowiedzialność za skutki działań wynikających z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu ponoszą wyłącznie Odwiedzający.

Last modified on poniedziałek, 01 marzec 2021 21:21
Login to post comments